ABOUT US
회사소개
연혁
담당자 안내
조직도
회사소식
찾아오시는 길
Home>About Us>담당자안내

임원 소개대표이사 기봉

메일주소 : kevinlee@electrix.co.kr

전무 임병권 
 

 영업본부장, 영업3그룹장           
 전화번호 : 070-4675-4924 
 메일주소 : paul@electrix.co.kr

 

 상무 강용형


 영업2그룹장                       
 전화번호: 070-4675-4905 
 메일주소 : yhkang@electrix.co.kr

 

이사 안제욱

영업1그룹장           
전화번호 : 070-4675-4910
메일주소 : jwahn@electrix.co.kr 


이사 장정원


경영지원그룹장                        
전화번호 : 070-4675-4922
메일주소 : jwjang@electrix.co.kr담당자 소개

 

 영업1그룹

매니저 최병일           

영업1그룹
전화번호 : 070-4675-4925            
메일주소 :  denny@electrix.co.kr

 

매니저 서한진

영업1그룹 
전화번호 : 070-4675-4911            
메일주소 : hjseo@electrix.co.kr

 

매니저 오유준

 영업1그룹
 전화번호 : 070-4675-4912 
 메일주소 : yjoh@electix.co.kr

 


이희정

 영업1그룹 
 전화번호 : 070-4675-4908 
 메일주소 : hjlee@electrix.co.kr

 

 

 영업2그룹

매니저 문주엽

영업2그룹 
전화번호 : 070-4675-4906
메일주소 : jymoon@electrix.co.kr

 


매니저 김수용

영업2그룹
전화번호 : 070-4675-4928
메일주소 : sykim@electrix.co.kr


매니저 홍상민 

영업2그룹
전화번호 : 070-4675-4929 
메일주소 : smhong@electrix.co.kr

 

 


박두리 

 영업2그룹
 전화번호 : 
 메일주소 : 

 

*출산휴가

 

유주란

영업2그룹
전화번호 : 070-4675-4920 
메일주소 : jryoo@electrix.co.kr

 

 영업3그룹

매니저 박엘레나

 영업3그룹, 품질관리             
 전화번호 : 070-4675-4909
 메일주소 : elena@eletrix.co.kr

 

 

홍상영             

 영업3그룹             
 전화번호 : 070-4675-4930
 메일주소 : syhong@electrix.co.kr

 

 

 

 경영지원그룹 매니저 김태균

 자재생산 관리             
전화번호 : 070-4675-4914
메일주소 : tgkim@electrix.co.kr

 

 

김민철

자재생산             
전화번호 : 070-4675-4907
메일주소 : mckim@electrix.co.kr

주임 김동희

자재생산
전화번호 : 070-4675-4927
메일주소 : dhkim@electrix.co.kr

 


이종원

 납품 및 물류             
 전화번호 : 070-4675-4927
 메일주소 : jwlee@electrix.co.kr

 

매니저 장광훈

총무, 회계, 홍보             
전화번호 : 070-4675-4921
메일주소 : khchang@electix.co.kr


매니저 김현정

회계
전화번호 : 070-4675-4903
메일주소 : hjkim@electrix.co.kr

 


고우리 

 영업관리 외
 전화번호 : 070-4675-4902 
 메일주소 : hjkim@electrix.co.kr